Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden PATISSERIE ALSACIENNE BLOCH NV

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1. PATISSERIE ALSACIENNE BLOCH NV (hierna: BLOCH), met
ondernemingsnummer BE0428.836.307 en maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46 (info@bloch1899.be of + 32 (0)9/229.05.11), is een gespecialiseerde detailhandel in ambachtelijke bakkerijproducten en accessoires.
1.2. De algemene voorwaarden van de BLOCH zijn van toepassing op alle bestellingen tot stand gekomen via de webshop van BLOCH via de website www.bloch1899.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken.
In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden van BLOCH zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van BLOCH, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.
1.5. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van BLOCH zijn steeds online te consulteren op www.bloch1899.be.
1.4. Indien er zich een situatie voordoet die niet geregeld werd in de algemene voorwaarden van BLOCH, dan dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
1.6. BLOCH behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
2.1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door BLOCH gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met BLOCH (info@bloch1899.be of + 32 (0)9/229.05.11) voor meer inlichtingen. In geval
van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BLOCH zich het recht voor een bestelling niet te accepteren.
2.2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal BLOCH hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.
2.3. BLOCH ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt BLOCH dit onverwijld aan de klant en behoudt BLOCH zich het
recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. BLOCH is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door BLOCH. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactname en schriftelijke bevestiging door BLOCH en is gelet op het ambachtelijk karakter van de aangeboden producten afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
2.5. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 5. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra BLOCH de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
2.7. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij BLOCH.

2.8. Gezien het ambachtelijk en dagvers karakter van de producten, zal een bestelling die niet op de bevestigde en afgesproken dag door de klant wordt opgehaald in de BLOCH winkel direct worden vernietigd. Bij niet-ophaling door de klant is terugbetaling van deze bestelling in geen enkel geval mogelijk.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING
Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van BLOCH verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALINGEN
4.1. De door BLOCH gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. De bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
4.2. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (6% of 21%) en andere kosten (o.a. handelings- en verpakkingskosten), tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen.
4.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door BLOCH, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.
4.4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van BLOCH.
4.5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. BLOCH aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa, American Express, Apple Pay, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net en ING Home'Pay.
4.6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan BLOCH en dit via een aangetekende zending.

ARTIKEL 5 – AFHALINGEN EN LEVERINGEN
5.1. Verzending van producten is niet mogelijk.
5.2. Ophalingstermijn
a. Afhalen: bestellingen zijn steeds af te halen in de BLOCH-winkel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 84. De klant kan zijn/haar voorkeur voor afhaling doorgeven rekening houdende met enerzijds de beschikbaarheid van de aangekochte producten en anderzijds met de openingsuren van BLOCH (dinsdag t.e.m. vrijdag tussen 7u30 en 18u00, zaterdag tussen 8u00 en 18u00).
5.3. BLOCH is niet aansprakelijk voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden wanneer de klant de producten niet tijdig afhaalt in de winkel. Bestellingen die op de betrokken dag niet worden afgehaald, worden vernietigd, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
6.1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ophaling om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt BLOCH hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.
6.2. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.
6.3. BLOCH betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank en is onafhankelijk van de wil van BLOCH.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1. De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ophaling. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (info@bloch1899.be) gemeld worden aan BLOCH, op straffe van verval van enig recht op restitutie.
7.2. BLOCH voorziet op haar website steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met BLOCH in geval van twijfel of de gewenste producten welbepaalde ingrediënten bevat. BLOCH draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op
ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.
7.3. BLOCH stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
7.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van BLOCH beperkt steeds zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.
7.5. De klant erkent en aanvaardt dat BLOCH de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT
8.1. BLOCH behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. BLOCH behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren bedrag.
8.2. BLOCH behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.

ARTIKEL 9 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
9.1. BLOCH erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.
9.2. Tijdens bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor BLOCH om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door BLOCH verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. BLOCH erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele
persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat BLOCH hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
9.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer BLOCH beroep doet op derden (vb. externe betalingsafhandelaars) voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet BLOCH toe op de naleving van de wetgeving
ter zake door deze derden.
9.4. BLOCH verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.
9.5. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan BLOCH doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd.
Betalingen gebeuren door toepassing van de online betalingsdienst Mollie en worden via 3-D Secure verwerkt.
9.6. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die BLOCH verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan BLOCH (info@bloch1899.be of
Houtstraat 46, 9070 Destelbergen).
9.7. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de afhaling van de bestelling te voltooien.
9.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij BLOCH (info@bloch1899.be of + 32 (0)9/229.05.11). Voor meer informatie kan u steeds het privacy beleid consulteren.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van BLOCH en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden.
10.2. BLOCH behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

11.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot BLOCH te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46 (info@bloch1899.be of + 32 (0)9/229.05.11).

11.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van BLOCH is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden.

11.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.